Νέα

Αντιστάθμιση Ανθρακικού Αποτυπώματος, μείωση κόστους και διασφάλιση ποιότητας, μέσω της καινοτομικής ψηφιακής τεχνολογίας του TID System

Γράφει ο

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Το Ανθρακικό αποτύπωμα υπολογίζει τις εκπομπές των 6 αερίων του θερμοκηπίου που έχουν καθοριστεί από το πρωτόκολλο του Κυότο (Διοξείδιο του άνθρακα (CO2), Υδροφθοράνθρακες (HFCs), Υπερφθοράνθρακες (PFCs) ,Εξαφθοριούχο θείο (SF6), Μεθάνιο (CH4), Μονοξείδιο του Αζώτου (N2O), οι οποίες προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από ένα άτομο, επιχείρηση / οργανισμό, εκδήλωση ή προϊόν.
Υπάρχει ανάγκη και υποχρέωση από όλους ανεξαρτήτως, να προστατεύσουμε το περιβάλλον συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και της κλιματικής αλλαγής.
Η πραγματική ουσία όμως, είναι μία. Η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, πρέπει να ξεκινήσει σε ατομικό επίπεδο πρώτα. Κάθε άτομο που ευθύνεται για άμεσες ή έμμεσες εκπομπές διοξειδίου, έχει την υποχρέωση να τις αντισταθμίσει με ανάλογες ενέργειες. Και αυτό μπορεί να γίνει καταρχήν, με ατομική προσπάθεια στην καθημερινότητα του. Είτε αυτή αφορά τον προσωπικό χρόνο του είτε τον χρόνο στην εργασία του.
Ανθρακικό αποτύπωμα παράγει κάθε μας ¨κίνηση¨. Μετακινήσεις με οχήματα, με αεροπλάνα, μέσα στο σπίτι, τα ταξίδια που κάνουμε, κλπ κλπ. Οτιδήποτε καταναλώνει ενέργεια ανεβάζει και τις εκπομπές διοξειδίου.
Ένα ανθρακικό αποτύπωμα μετριέται σε τόνους ισοδυνάμου του διοξειδίου του άνθρακα (tCO2e) και για την απλοποίηση του σε εκθέσεις υπολογισμού, εκφράζεται σε όρους συνολικού βάρους διοξειδίου του άνθρακα ή του ισοδυνάμου του και των υπολοίπων αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία απελευθερώνονται στο περιβάλλον.
Ένας μέσος Έλληνας ευθύνεται για άμεσες & έμμεσες εκπομπές διοξειδίου ίσες με περίπου 15 τόνους ετησίως. Αντίστοιχα μια μέση Ελληνική οικογένεια ευθύνεται για 45 τόνους ετησίως. Υπάρχει άμεσα η ανάγκη για αντιστάθμιση αυτών των ρύπων. Και αυτό είναι ευθύνη όλων μας. Η ποσότητα του διοξειδίου κοστολογείται και υπολογίζεται με κάποιο χρηματικό ποσό. Π.χ. η ποσότητα των 45 τόνων αντισταθμίζεται με κόστος 360,00 ?. Αν μια εταιρία π.χ ευθύνεται για άμεσες ή έμμεσες εκπομπές 1000 τόνων διοξειδίου ετησίως και θέλει να τις αντισταθμίσει αλλά δεν μπορεί να το κάνει άμεσα η ίδια ως εταιρία, έχει την δυνατότητα διάθεσης του ανάλογου ποσού σε οικολογικές οργανώσεις, οι οποίες με τη δράση τους θα αντισταθμίσουν αυτή την ποσότητα. Φυσικά αυτό δεν εξαλείφει την ανάγκη προσαρμογής και αναβάθμισης της εταιρίας, για πιο φιλικές για το περιβάλλον παραγωγικές ή λειτουργικές διαδικασίες, που έχουν ως κύριο στόχο την μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων.
Οι αναπτυσσόμενες χώρες με τις βιομηχανίες τους, είναι αυτές που πρέπει να αντισταθμίζουν άμεσα τις εκπομπές διοξειδίου που παράγουν. Πρώτον γιατί αυτές τις παράγουν και ευθύνονται για την περιβαλλοντική ζημιά που επιφέρουν και δεύτερον, γιατί διαθέτουν τα χρήματα για να το κάνουν.
Ανθρακικό αποτύπωμα προϊόντος ηλεκτροσυγκόλλησης
Το Ανθρακικό αποτύπωμα ενός προϊόντος είναι το συνολικό διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και τα υπόλοιπα αέρια του θερμοκηπίου, τα οποία εκπέμπονται κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής του, της χρήσης του και της τελικής απόρριψής του. Για παράδειγμα, το Ανθρακικό αποτύπωμα μίας τσιμπίδας ηλεκτροσυγκόλλησης περιλαμβάνει τις εκπομπές παραγωγής των παρελκόμενων / ανταλλακτικών της, τη μεταποίηση της, τη συσκευασία της και τις εκπομπές που προκαλούνται από τη μεταφορά της κατά τη διανομή της στα σημεία πώλησης καθώς και της απόρριψης της από τον τελικό χρήστη.
Γιατί πρέπει να υπολογίζουμε το Ανθρακικό Αποτύπωμα;
Η ανάγκη για μείωση του Ανθρακικού αποτυπώματος σε παγκόσμιο επίπεδο, βάση του Διεθνές προτύπου προϋποθέτει ακριβή και αξιόπιστο υπολογισμό του και όποια επιχείρηση υπολογίσει σωστά και παράλληλα αντισταθμίσει, πέρα από το καλό που θα προσφέρει για το περιβάλλον, θα επωφεληθεί και από σημαντικότατα λειτουργικά, ποιοτικά και εμπορικά οφέλη που θα προκύψουν από αυτήν την ενέργεια της. Τα οφέλη αυτά είναι τα παρακάτω:
1. Μείωση κόστους τελικού προϊόντος
2. Μείωση λειτουργικών εξόδων
3. Διασφάλιση ποιότητας παραγόμενου προϊόντος
4. Ταχύτερη παραγωγή
5. Ανταγωνιστικότητα
6. Αύξηση των πωλήσεων μέσω ενίσχυσης της φήμης της ως προς την οικολογική πλευρά
7. Καλύτερη ενεργειακή αποτελεσματικότητα
8. Περιορισμό των αποβλήτων
9. Καλύτερη διαχείριση των logistics
Πως μπορεί να μειωθεί το ανθρακικό αποτύπωμα σε μια γραμμή παραγωγής συγκολλήσεων
Μια γραμμή παραγωγής η οποία χρησιμοποιεί πολλά συγκολλητικά συστήματα χειροκίνητα ή ρομποτικά, για την κατασκευή των προϊόντων της και ευθύνεται για μεγάλες άμεσες ή έμμεσες εκπομπές διοξειδίου, πρέπει να κάνει τα πάντα για να τις αντισταθμίσει. Εάν δεν το κάνει με κάποιες άμεσες κινήσεις μέσα στην εταιρία της οι οποίες θα αντισταθμίσουν αυτήν την ποσότητα, θα πρέπει να το κάνει με κάποιες έμμεσες, σε συνεργασία με κάποια οργάνωση, που θα το κάνει αυτή για λογαριασμό της. Αυτό όμως έχει ένα κόστος, το οποίο τελικά θα περάσει στο κόστος του τελικού προϊόντος. Και αυτό το κόστος θα είναι επ? αόριστο, όσο δεν αλλάζει τίποτα μέσα στην εταιρία. Και όταν εννοούμε αλλαγές, εννοούμε στις εγκαταστάσεις της, την παραγωγή, τα logistics κλπ.
Πλέον, υπάρχει μια λύση για μερική αντιστάθμιση των ρύπων μέσα στην παραγωγή με την χρήση καινοτομικής ψηφιακής τεχνολογίας προληπτικής συντήρησης, η οποία πέρα των περιβαλλοντικών οφελών της, έχει και ως επακόλουθο για τον χρήστη, όλα οφέλη που αναφέραμε παραπάνω . Αυτή η τεχνολογία, ακούει στο όνομα TID (Torch Intelligent Diagnostic) System. Το σύστημα αυτό βασίζεται στο σκεπτικό του προληπτικού ελέγχου, διάγνωσης και βαθμονόμησης των τσιμπίδων ηλεκτροσυγκόλλησης που λειτουργούν στις γραμμές παραγωγής. Για χειροκίνητη και ρομποτική συγκόλληση.
Πως μειώνει η προληπτική συντήρηση μέσω TID System τις εκπομπές ρύπων
Στις γραμμές παραγωγής συγκολλήσεως υπάρχουν συνήθως τμήματα που λειτουργούν αλυσιδωτά και η παραγωγή είναι τμηματική αλλά εξαρτάται από το ¨πριν¨ και το ¨μετά¨. Το πρώτο τμήμα της αλυσίδας ολοκληρώνει την εργασία του στο προϊόν και το παραλαμβάνει το επόμενο τμήμα που μόλις τελειώσει και αυτό την εργασία του θα το στείλει με τη σειρά του στο επόμενο κλπ. κλπ. Καταλαβαίνουμε δηλαδή, ότι για να κινηθεί ομαλά αυτή η αλυσίδα που αποτελείται από ¨κρίκους παραγωγής¨, πρέπει όλοι οι κρίκοι να είναι προγραμματισμένοι σωστά και να κινούνται στον προβλεπόμενο χρόνο. Αν ¨σπάσει¨ ένας κρίκος, θα επηρεάσει όλη την ροή της αλυσίδας και αυτό θα επιφέρει ζημιά στην κατασκευάστρια εταιρία σε κόστος και χρόνο αλλά θα αυξήσει και τις εκπομπές διοξειδίου που παράγει.
Παραδείγματος χάριν. Έχουμε μία αυτοκινητοβιομηχανία η οποία χρησιμοποιεί 80 ρομποτικά συστήματα συγκόλλησης. Τα συστήματα συγκόλλησης είναι βαθμονομημένα αλλά οι τσιμπίδες δεν είναι. Μία τσιμπίδα σε έναν ρομποτικό βραχίονα παθαίνει βλάβη και καίγεται από κάποιο βούλωμα που έχει σε έναν αγωγό ψυκτικού υγρού. Τότε σταματάει η ροή παραγωγής που εξαρτάται άμεσα από αυτό το τμήμα και εννοούμε τα τμήματα πριν και μετά. Σε αυτό ακριβώς το σημείο αρχίζει και να αυξάνεται το Ανθρακικό αποτύπωμα, το οποίο δεν είναι υπολογισμένο γιατί έγινε τυχαία και έγινε από έλλειψη μέτρων για την αποφυγή του.
ʼμεσες και έμμεσες εκπομπές αερίων από την εμφάνιση βλάβης μια τσιμπίδας παραγωγής
Όταν θα σταματήσει ένα τμήμα για να αντιμετωπίσει μια ζημιά όπως π.χ τη καταστροφή μιας τσιμπίδας με ανάγκη της αντικατάστασής της , το Ανθρακικό αποτύπωμα που θα παραχθεί θα πρέπει να προσδιοριστεί από τις άμεσες και έμμεσες ενέργειες που θα ακολουθήσουν.
Αυτές οι ενέργειες είναι οι παρακάτω:
? Θα καεί η τσιμπίδα και στην ουσία θα καταστραφεί. Μπορεί και ολοσχερώς. Αυτό σημαίνει επιπλέον κόστος μιας ρομποτικής τσιμπίδας. Σε περίπτωση που θέλει αντικατάσταση μερικών ανταλλακτικών, πάλι θα υπάρχει κόστος γιατί μέσω προληπτικού ελέγχου θα είχε αποφευχθεί η ζημιά.
? Θα βγάλει σφάλμα συγκόλλησης πάνω στο σημείο που συγκολλούσε πριν καεί.
? Θα σταματήσει η ροή της παραγωγής.
? Θα πρέπει να απασχοληθεί άνθρωπος της συντήρησης για να αντικαταστήσει την τσιμπίδα με άλλη.
? Θα χρειαστεί επιπλέον χρόνος και άτομο για την επισκευή του σημείου του σφάλματος.
? Θα χρειαστούν αναλώσιμα λειαντικά για την επισκευή.
? Θα χρειαστεί επιπλέον ενέργεια για την επισκευή.
? Θα χρειαστούν εργαλεία χειρός που μετά θα πρέπει και αυτά να συντηρηθούν με το ανάλογο κόστος
? Θα χρειαστούν ενέργειες logistics για τις παραλαβές / αποστολές των ανταλλακτικών ? τσιμπίδων
? Θα χρειαστεί επιπλέον ενέργεια η οποία σε άλλη περίπτωση δεν θα χρειαζόταν.
Αυτή η επιπλέον ενέργεια που χρειάζεται, είναι στα τμήματα της γραμμής παραγωγής που ακολουθούν και εξαρτώνται από αυτό το τμήμα για να παραλάβουν το προϊόν για να το προχωρήσουν, όπως επίσης και τα τμήματα πριν από αυτό που προχωρούν κανονικά αλλά θα πρέπει να σταματήσουν ή να καθυστερήσουν την δική τους παραγωγή για να εξομαλύνουν τη ροή της γραμμής. Οποιαδήποτε καθυστέρηση σε μία γραμμή παραγωγής κοστίζει σε χρήμα, χρόνο και αυξάνει το αποτύπωμα. Όλα τα τμήματα άμεσα ή έμμεσα που θα τεθούν σε κατάσταση standby λόγω της αλυσιδωτής ροής, θα καταναλώσουν ενέργεια η οποία είναι μη υπολογίσιμη μέχρι να γίνει γιατί δεν μπορεί να υπάρχει από πριν ακριβής υπολογισμός κόστους ζημιάς και αναγκαίου χρόνου αποκατάστασής της.
π.χ στην κατάσταση standby ενός τμήματος μιας γραμμής παραγωγής λόγω κάποιας ζημιάς, η οποία την επηρεάζει άμεσα και επίσης επηρεάζει και έμμεσα κάποια άλλα τμήματα πριν και μετά από αυτήν, τα οποία θα τεθούν και αυτά σε κατάσταση standby, θα πρέπει εκτός όλων των παραπάνω παραγόντων που θα αυξήσουν το Ανθρακικό αποτύπωμα να προσθέσουμε και τα παρακάτω:
1. Την επιπλέον ενέργεια που θα καταναλώσει κάθε μηχάνημα που βρίσκεται σε κατάσταση standby είτε αυτό είναι συγκολλητική μηχανή, είτε ρομποτικός βραχίονας, είτε μηχάνημα επεξεργασίας μετάλλων, είτε φούρνος βαφής κλπ κλπ.
2. Την επιπλέον κατανάλωση ενέργειας του φωτισμού των τμημάτων που είναι στην κατάσταση standby.
3. Την επιπλέον κατανάλωση ενέργειας των συστημάτων απαγωγής καπναερίων των τμημάτων που είναι στην κατάσταση standby.
4. Την επιπλέον κατανάλωση ενέργειας των κλιματιστικών των τμημάτων που είναι στην κατάσταση standby.
Και όλα αυτά πρέπει να τα υπολογίσουμε γιατί ακόμα και με μη παραγωγή έργου αυτά είναι σε κατάσταση λειτουργίας. Η χρήση του συστήματος TID στις γραμμές παραγωγής, με προγραμματισμένους ελέγχους αυτόματης διάγνωσης των πιθανών μελλοντικών βλαβών των τσιμπίδων ηλεκτροσυγκόλλησης, μπορεί να εξασφαλίσει μείωση της επιπλέον ενέργειας στο ελάχιστο, με επακόλουθο τη σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Η αντιστάθμιση του Ανθρακικού αποτυπώματος είναι ευθύνη όλων μας και πρέπει να οδεύουμε όλοι προς αυτήν την κατεύθυνση. Η συμβολή όλων μας σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο είναι απαραίτητη για την επίτευξη του στόχου, ο οποίος δεν είναι άλλος από την καλύτερη ποιότητα ζωής της δικής μας και της γενιάς που ακολουθεί.